Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV: Pravda. Teoretické a praktické aspekty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom
Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
18.10.2017 - 20.10.2017
Miesto konania: 
KC SAV Smolenice
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre


Problém pravdy je jednou z ústredných a súčasne najväčších tém vo filozofii. Čo chápe filozofia pod pravdou? Aký je vzťah medzi pravdou a vedou, pravdou a rečou, pravdou a skutočnosťou, pravdou a situáciou? Je v našom poznaní objektívna pravda? Je hľadaným kritériom objektívnej pravdivosti nášho poznania ľudské konanie? Môžu mať objektívne fakty povahu interpretácie a konštrukcie? Aká je povaha našej skúsenosti sveta? Ako dnes určuje otázka „Čo je pravda?“ náš život?

Témou tohtoročnej konferencie je objasnenie povahy a podstaty pravdy a jej teoretické a praktické aspekty. Príspevky by mali analyzovať rozdiely a súvislosti špeciálnovedných a filozofických koncepcií pravdy, objasniť vzťahy medzi teoretickým uchopením pojmu a pravdy a jeho praktické aplikácie. Cieľom je poskytnúť širší priestor pre filozofickú reflexiu problému pravdy – ontologickým, epistemologickým, etickým, náboženským, sociálno-politickým, analytickým a metodologickým implikáciám a historickým súvislostiam genézy problému.

Konferenciou si pripomíname 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia Jana Patočku.

Zoznam prílohVeľkosť
Program452.66 KB
Pozvánka127.9 KB
Pozvánka na Valné zhromaždenie SFZ13.63 KB